წესები და პირობები

პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის პოლიტიკა (შემდგომში - კონფიდენციალურობის პოლიტიკა) მოქმედებს ყველა ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც მომხმარებლის შესახებ შეიძლება მიიღოს დომენის სახელზე www.carport.ge განთავსებულმა ინტერნეტ-მაღაზიამ «Carport» ინტერნეტ-მაღაზიის საიტის, პროგრამებისა და პროდუქტების გამოყენების დროს.

 

1. ტერმინების განსაზღვრა

1.1. წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში გამოიყენება შემდეგი ტერმინები:

1.1.2. «პერსონალური მონაცემები» -  პირდაპირ ან ირიბად განსაზღვრულ ან განსაზღვრებად ფიზიკურ პირთან (პერსონალური მონაცემების სუბიექტთან) დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია.

1.1.3. «პერსონალური მონაცემების დამუშავება» - ავტომატიზაციის საშუალებების გამოყენებით ან ასეთი საშუალებების გამოყენების გარეშე პერსონალურ მონაცემების მიმართ ჩადენილი ნებისმიერი ქმედება (ოპერაცია) ან ქმედებათა (ოპერაციების) ერთობლიობა, მათ შორის პერსონალურ მონაცემების შეგროვება, ჩაწერა, სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, შეცვლა), ამოღება, გამოყენება, გადაცემა (გავრცელება, მიწოდება, წვდომა), გაუპიროვნება, ბლოკირება, წაშლა, განადგურება.

1.1.4. «პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა» - ოპერატორის ან პერსონალურ მონაცემებთან წვდომა მოპოვებული სხვა პირის მიერ შესრულებისთვის აუცილებელი მოთხოვნა არ დაუშვას მათი გავრცელება პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობისა ან სხვა კანონიერი საფუძვლის არსებობის გარეშე.

1.1.5. «ინტერნეტ-მაღაზიის საიტის მომხმარებელი (შემდგომში მომხმარებელი)» – პირი, რომელსაც ინტერნეტის ქსელის მეშვეობით აქვს წვდომა საიტთან და რომელიც იყენებს ინტერნეტ-მაღაზიის საიტს.

1.1.6. «Cookies» — ვებ-სერვერის მიერ გაგზავნილი და მომხმარებლის კომპიუტერზე შენახული მონაცემების მცირე ფრაგმენტი, რომელსაც ვებ-კლიენტი ან ვებ-ბრაუზერი ყოველ ჯერზე გადაგზავნის ვერ-სერვერზე HTTP-მოთხოვნაში შესაბამისი საიტის გვერდის გახსნის მცდელობის დროს.

1.1.7. «IP-მისამართი» — IP პროტოკოლის მიხედვით აგებულ კომპიუტერულ ქსელში ჩართული კვანძის უნიკალური ქსელური მისამართი.


2. ზოგადი დებულებები

 

2.1. მომხმარებლის მიერ ინტერნეტ-მაღაზიის საიტის გამოყენება ნიშნავს თანხმობას წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან და მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავების პირობებთან.

2.2. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობებთან უთანხმოების შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა შეწყვიტოს ინტერნეტ-მაღაზიის საიტის გამოყენება.

2.3. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა გამოიყენება მხოლოდ Carport ინტერნეტ-მაღაზიის საიტის მიმართ. ინტერნეტ-მაღაზია არ აკონტროლებს და არ არის პასუხისმგებელი მესამე პირის საიტებზე, რომლებზედაც მომხმარებელს შეუძლია გადასვლა ინტერნეტ-მაღაზიის საიტზე არსებული ბმულების მეშვეობით.

2.4. საიტის ადმინისტრაცია არ ამოწმებს ინტერნეტ-მაღაზიის საიტის მომხმარებლის მიერ წარმოდგენილი პერსონალური მონაცემების უტყუარობას.

 

3. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის საგანი

 

3.1. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის თანახმად, ონლაინ–მაღაზიის ადმინისტრაცია ვალდებულია არ გაამჟღავნოს და უზრუნველყოს იმ პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის დაცვის რეჟიმი, რომლებსაც მომხმარებელი წარადგენს საიტის ადმინისტრაციის მოთხოვნის საპასუხოდ საიტზე რეგისტრაციის დროს ან საქონლის შესაძენად შეკვეთის გაფორმების დროს.

 

3.2. წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ფარგლებში დამუშავებისთვის ნებადართულ პერსონალურ მონაცემებს მომხმარებელი წარადგენს საქონლის გაფორმების დროს ან Carport ინტერნეტ-მაღაზიის საიტზე რეგისტრაციის განყოფილებაში სარეგისტრაციო ფორმის შევსების გზით, რომელიც შეიცავს შემდეგ ინფორმაციას:

 

3.2.1. მომხმარებლის გვარი, სახელი, მამის სახელი;

 

3.2.2. მომხმარებლის საკონტაქტო ტელეფონი;

 

3.2.3. ელექტრონული ფოსტის მისამართი (e-mail);

 

3.2.4. საქონლის მიწოდების მისამართი;

 

3.2.5. მომხმარებლის საცხოვრებელი ადგილი.

 

3.3. ინტერნეტ–მაღაზია იცავს იმ მონაცემებს, რომელთა გადაცემა ხდება ავტომატურად სარეკლამო ბლოკების გადათვალიერებისა და იმ გვერდების მონახულების პროცესში, რომლებზეც დაყენებულია სისტემის სტატისტიკური სკრიპტი ("პიქსელი"):

 

• IP მისამართი;

 

• ინფორმაცია cookies-იდან;

 

• ინფორმაცია ბრაუზერის შესახებ (ან სხვა პროგრამის შესახებ, რომელიც ახორციელებს წვდომას რეკლამის ჩვენებასთან);

 

• წვდომის დრო;

 

• იმ გვერდის მისამართი , რომელზეც განთავსებულია სარეკლამო ბლოკი;

 

• რეფერერი (წინა გვერდის მისამართი).

 

3.3.1. Сookies-ის გათიშვამ შეიძლება გამოიწვიოს ინტერნეტ-მაღაზიის საიტის იმ ნაწილებთან წვდომის შეუძლებლობა, რომლებიც ითხოვს ავტორიზაციას.

 

3.3.2. ინტერნეტ–მაღაზია ახორციელებ სტატისტიკის შეგროვებას თავისი სტუმრების IP მისამართების შესახებ. მოცემული ინფორმაცია გამოიყენება ტექნიკური პრობლემის გამოვლენისა და გადაწყვეტის, აგრეთვე გატარებული ფინანსური გადასახადების კანონიერების კონტროლის მიზნით.

 

3.4. ნებისმიერი სხვა პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც არ არის დათქმული ზემოთ (შესყიდვების ისტორია, გამოყენებული ბრაუზერები და ოპერატიული სისტემები), ექვემდებარება საიმედო შენახვას და არ გავრცელებას, გარდა იმ შემთხვევებისა, რომლებიც გათვალისწინებულია წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის 5.2 და 5.3 პუნქტებში.

 

4. მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაციის შეგროვების მიზნები

 

4.1. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები საიტის ადმინისტრაციამ შეიძლება გამოიყენოს შემდეგი მიზნებით:

 

4.1.1. მომხმარებლის იდენტიფიკაციისთვის, რომელიც დარეგისტრირებულია ინტერნეტ–მაღაზიის საიტზე, რათა გააფორმოს შეკვეთა და (ან) დადოს ხელშეკრულება საქონლის ყიდვა–გაყიდვის თაობაზე დისტანციურად Carport-იდან.

 

4.1.2. რომ ინტერნეტ-მაღაზიის საიტის პერსონალიზებული რესურსები იყოს ხელმისაწვდომი მომხმარებლისთვის.

 

4.1.3. რათა მომხმარებელთან დაამყაროს უკუკავშირი, მათ შორის ინტერნეტ-მაღაზიის საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებული შეტყობინების, შეკითხვების გაგზავნით, მომსახურების გაწევით, მომხმარებლის მიერ გამოგზავნილი შეკითხვების და განცხადებების დამუშავებით.

 

4.1.4. რათა განსაზღვროს მომხმარებლის ადგილმდებარეობა უსაფრთხოების და თაღლითობის თავიდან აცილების მიზნით.

 

4.1.5. მომხმარებლის მიერ მიწოდებული პერსონალური მონაცემების ნამდვილობის და სისრულის დადასტურებისთვის.

 

4.1.6. მომხმარებლის თანხმობით იმ ანგარიშის შექმნისთვის, რომლითაც ხორციელდება შესყიდვები.

 

4.1.7. რათა ინტერნეტ-მაღაზიის საიტის მომხმარებელს მიაწოდოს შეტყობინებები შეკვეთის მდგომარეობის შესახებ.

 

4.1.8. რათა განახორციელოს გადასახადების დამუშავება და მიღება, გადასახადებისა ან საგადასახადო შეღავათების დადასტურება, გადახდის გასაჩივრება, მომხმარებლის მიერ საკრედიტო ხაზის მიღების უფლების განსაზღვრა.

 

4.1.9. რათა მომხმარებელს მიაწოდოს კლიენტის ეფექტური ტექნიკური მხარდაჭერა ინტერნეტ-მაღაზიის საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემების წარმოქმნისას.

 

4.1.10. რათა მომხმარებელს მისი თანხმობით მიაწოდოს პროდუქციის განახლებები, სპეციალური წინადადებები, ინფორმაცია ფასებზე, სიახლეების დაგზავნა და სხვა ცნობები ინტერნეტ-მაღაზიის ან ინტერნეტ-მაღაზიის პარტნიორების სახელით.

 

4.1.11. რათა განახორციელოს სარეკლამო საქმიანობა მომხმარებლის თანხმობით.

 

4.1.12. რათა მომხმარებელს მისცეს საშუალება ჰქონდეს წვდომა ინტერნეტ-მაღაზიის პარტნიორთა საიტებსა და სერვისებზე პროდუქტების, განახლებისა და მომსახურების მიღების მიზნით.

 

5. პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების გზები და ვადები

 

5.1 მომხმარებლის პირადი მონაცემების დამუშავება ხორციელდება ყოველგვარი ლიმიტის გარეშე, ნებისმიერი სამართლებრივი გზით, მათ შორის პირადი მონაცემების, საინფორმაციო სისტემების ავტომატიზაციის საშუალებების ან მათ გამოყენების გარეშე.

 

5.2 მომხმარებელი ეთანხმება იმას, რომ საიტის ადმინისტრაციას აქვს უფლება გადასცეს პერსონალური მონაცემები მესამე პირებს, კერძოდ კურიერულ მომსახურებას, საფოსტო ორგანიზაციებს, ელექტროკავშირების ოპერატორებს, რათა შესრულდეს მომხმარებლის შეკვეთა, რომელიც იქნება ინტერნეტ–მაღაზიის (დასახელება) საიტზე, საქონლის პროდუქციის ჩათლით

 

5.3 მომხმარებლის პირადი მონაცემები გადაეცემა საქართველოს მთავრობის უფლებამოსილ ორგანოებს, მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით

 

5.4 პირადი მონაცემების დაკარგვის ან გამჟღავნების შემთხვევაში, საიტის ადმინისტრაცია მომხმარებელს აცნობებს ამის შესახებ

 

5.5 საიტის ადმინისტრაცია იღებს საჭირო ორგანიზაციულ და ტექნიკურ ზომებს მომხმარებელთა პირადი ინფორმაციის დაცვაზე, კერძოდ, არასანქცირებულ ან შემთხვევით ხელმისაწვდომობაზემ განადგურებაზე, მოდიფიცირებაზე, დაბლოკვაზე და გავრცელებაზე, აგრეთვე მესამე პირის სხვა უკანონო ქმედებებზე.

 

5.6 საიტის ადმინისტრაცია მომხმარებელთან ერთად იღებს ყველა საჭირო ზომას, რათა თვიდან იქნას აცილებული ზარალი ან სხვა უარყოფით შედეგები, რომელიც თან ახლავს პირადი მონაცემების დაკარგვას ან გამჟღავნებას.

 

6. მხარეების ვალდებულებები

 

6.1 მომხმარებელი ვალდებულია:

 

6.1.1. მიაწოდოს ინფორმაცია პირადი მონაცემების შესახებ, იმისათვის რომ გამოიყენოს საიტი

 

6.1.2.პერსონალური მონაცემების შეცვლისას, განახლოს ან დაამატოს ინფორმაცია ამის შესახებ საიტზე.

 

6.2. საიტის ადმინისტრაცია ვალდებულია:

 

6.2.1. გამოიყენოს ინფორმაცია მხოლოდ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მე -4 პუნქტში მითითებული მიზნებისათვის.

 

6.2.2. უზრუნველყოს კონფიდენციალური ინფორმაციის საიდუმლოდ შენახვა, არ გაამჟღავნოს ის მომხმარებლის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე, ასევე არ აწარმოოს გაყიდვა, გაცვლა, გამოქვეყნება

 

6.2.3. მიიღოს ზომები, რათა დაიცვას კონფიდენციალურობა პირადი მონაცემების შესახებ

 

6.2.4. განახორციელოს პირადი მონაცემების ბლოკირება, თუკი ამას მოითხოვს მომხმარებელი, ან მისი კანონიერი წარმომადგენელი , სუბიექტის პირადი მონაცემების შემოწმების პერიოდში,როცა გამოვლენილია რაიმე შეცდომა ან უკანონო მოქმედება

 

7. მხარეთა პასუხისმგებლობა

 

7.1. საიტის ადმინისტრაცია, რომელიც არ შეასრულებს თავის ვალდებულებებს, პასუხისმგებელია მომხმარებლის მიერ ზიანის მიყენებაზე, რომელიც დაკავშირებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, პირადი მონაცემების ბოროტად გამოყენებასთან დაკავშირებით. 5.2., 5.3. და 7.2. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

 

7.2. კონფიდენციალური ინფორმაციის დაკარგვის ან გამჟღავნების შემთხვევაში საიტის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი, თუ ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია:

 

7.2.1. გახდა საჯარო ქონება მის დაკარგვამდე ან გამჟღავნებამდე.

 

7.2.2. იგი მესამე მხარისგან იქნა მიღეული, სანამ მას საიტის ადმინისტრაცია მიიღებდა.

 

7.2.3. იქნა მომხმარებლის თანხმობით გაცხადებული

 

8. დავის გადაწყვეტა

 

8.1. ინტერნეტ მაღაზიისა და საიტის ადმინისტრაციის ვებ-გვერდს შორის ურთიერთობის შედეგად წარმოქმნილი დავების თაობაზე, საჩივრით სასამართლოში წასვლამდე, სავალდებულოა პრეტენზიის წარდგენა წერილობით, რათა დავა ნებაყოფილობით იქნას დარეგულირებული მხარეებს შორის

 

8–2 პრეტენზიის მიღებიდან 30 დღის გან–ში ადმინისტრაცია ვალდებულია განიხილოს ეს საკითხი და შედეგი აცნობოს მომხმარებელს

 

8.3. თუ შეთანხმება არ არის მიღწეული, დავა განიხილება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

8.4. საქართველოს ამჟამინდელი კანონმდებლობა ეხება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასა და მომხმარებელსა და საიტის ადმინისტრაციას შორის ურთიერთობას.

 

9. დამატებითი პირობები

 

9.1. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს შეცვალოს ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მომხმარებელთა თანხმობის გარეშე.

 

9.2. ახალი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ამოქმედდება მისი ინტერნეტ მაღაზიის ვებ-გვერდზე განთავსების მომენტიდან, თუ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ახალი რედაქციით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

 

9.3. ნებისმიერი წინადადება ან შეკითხვა ახალი კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა, უნდა აღინიშნოს ინტერნეტ მაღაზიის ვებ-გვერდზე

 

9.4. მიმდინარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განთავსდება საიტზე